Metoder

KBT

Grunden för behandlingen är KBT (kognitiv beteende terapi). 
Behandlingsarbetet baseras sig på en beteendeanalys där vi samlar in relevant information om problemets utveckling, vidmakthållandet och utlösande faktorer. Tydliga och konkreta behandlingsmål upprättas och behandlingen utvärderas kontinuerligt.
Behandlingen kommer att vara individuellt anpassad efter varje klients problematik och målsättning och bedrivs såväl individuellt som i grupp, som ett naturligt inslag i vardagen. 
Vi kan erbjuda kognitiv samtalsterapi, vilket kommer att ske enskilt utifrån individens enskilda behov och önskemål. Det kommer att vara schemalagda veckovisa strukturerade samtal med klienten där ansvarig terapeut tar upp händelser i vardagen tillsammans med klienten, arbetar med problemlösning, bemästra hinder och svårigheter som kan uppstå. Syftet med behandlingen är bland annat att upptäcka, sätta ord på smärtsamma känslor och bemöta de individuella svårigheter som klinten har.
För att den terapeutiska behandlingen ska bli bestående och förstärkas i den dagliga behandlingen så är målsättningen att all personal genomgår en introduktionsutbildning i KBT. Syftet med detta är att kunna förstärka terapeutens arbete med klienten och på så sätt skapa ett enhetligt arbets- och förhållningssätt och ett terapeutiskt behandlingsklimat. Terapin kommer att ske med hjälp av legitimerad KBT terapeut.

A-CRA  (Adolescent Community Reinforcement Approach)

Vi har möjlighet att arbeta med verktyget  ACRA.
A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet används främst inom öppenvård men kan också användas inom slutenvård i kombination med andra insatserA-CRA är en vidareutveckling av det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT.  Läs mer om ACRA
Behandlingen genomför i samverkan med vår KBT terapeut.

MI
Lösnings fokuserat
Salutogent perspektiv
Lågaffektivt bemötande
Nätverksarbete