Nästa Steg

Nästa Steg 

Mål-fokuserad Behandling

Metoden Nästa Steg ökar delaktighet, motiverar och skapar hopp i behandlingen. Nästa Steg visar tydligt vilka mål, strategier samt klientens beskrivning av dessa. Nästa Steg Bidrar till en tydlig dokumentation och uppföljning utifrån genomförandeplanen.

Vad innehåller Nästa Steg? 

Ett verktyg i samverkan med klienten till ett aktivt engagemang och ökad delaktighet i en lösningsfokuserad behandling.

Vad är Nästa Steg? 

Klientfokuserad samtalsmodell.

Motivationsstöd till måluppfyllelse.

Registrerar mätbara förändring.

Dokumentationsstöd i utvärdering och uppföljning.

Utvärderingsverktyg, hur har det gått. 

Nästa Steg ger full uppmärksamhet på klienten

Aktivt behandlingsarbete tillsammans med klienten

Klienten är aktiv och påverkar

Tydliga mål och delmål

Klienten ger uttryck för hur denne upplever det i behandlingen.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Klientfokus 

Modellen utgår från klientens eget sätt att se på problem, behov, lösningar, mål och möjligheter-

Klienten utrycker själv vart den befinner sig, vart den är på väg och hur vägen dit ska se ut.

Klienten styr takten I samtalen och utvecklingen.

Klienten kommer med förslag till lösningar.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Motivationsstöd 

Fokus på förändring, Små positiva delmål

Tydligt vart målet är, Aktivt deltagande i att formulera målen

Bygger relation

Samtalet förklarar så att målen blir begripliga

Det är mätbart.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Måluppfyllelse 

Det blir tydligt för klienten vad som ska uppnås för att vården ska upphöra eller gå över i nästa steg.

Tillsammans skapas uppnåeliga mål utifrån genomförandeplanen.

Konstruktiva samtal om hur ni tillsammans ska nå de uppsatta målen.

Tydliga aktiviteter som leder till uppfyllda mål.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Mätbara förändringar 

Det blir tydligt för klienten och behandlaren vad skillnaderna ligger från tidigare mål till nya mål.

Det går att använda ADAD skala för att mäta upplevelsen av behandlingen.

Tydligt vad som är uppnådda mål och vilka som behöver jobbas vidare på.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Dokumentationsstöd

Det blir tydligt i dokumentationen vart utvecklingen är i förhållande till genomförandeplanen.

Det är klientens framsteg och väg till målen som dokumenteras och inte behandlarens tyckande eller bedömning.

Det genereras underlag till behandlingskonferenserna.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Utvärderingsverktyg

Tillsammans med klienten genomförs en målutvärdering

1 Har ej nått målet, 2 Är på väg att nå målet,  3 Har uppfyllt målet, 4 Har mycket väl uppfyllt målet.

Klienten bedömer med hjälp ADAD skalan vilket hjälp behov som behövs, 

eller med hjälp av egen skattningsskala 1-10.

 

Hur fungerar Nästa Steg? Utgångspunkter 

Nästa Steg har sin utgångspunkt i BBiC och ADAD intervjun.

BBiC innefattar behovsområdena samt målen för uppdraget via genomförandeplanen, alltså placerarens syn på hjälp behovet.

ADAD innefattar livsområdena från intervjun och ger klientens syn på sina problem och hjälpbehov.