Kvalité

Kvalité

Vi arbetar dagligen med vårt ledningssystem för att säkerställa att en hög kvalitet hålls inom våran verksamhet på Virserums Behandlingshem. 
För att ständigt förbättra vår kvalitet sätter vi tydliga kvalitetsmål och leder vår verksamhet efter dessa.

Klienten, placerande socialtjänst och närståendes behov och önskemål är utgångspunkten för de olika kvalitetsmätningar som genomförs. Mätningar sker genom enkäter, egenkontroller, avvikelsehantering och kvalitetstillsyner.

Synpunkter och klagomålshantering är en viktig del i vårt förbättringsarbete. Arbetet med ständiga förbättringar involverar samtliga medarbetare och återkopplas till verksamheten genom bland annat kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöråd, kvalitetssamtal med samtliga medarbetare och arbetsplatsträffar. Alla medarbetare ska förstå, känna igen och veta sin roll i det fortlöpande kvalitetsarbetet där alla medarbetare är delaktiga.

Kvalitetspolicy

Hos oss står kvalité i centrum. Det är viktigt för oss att våra ungdomar får den vård och behandling som utlovas och att den är av sådan kvalité att de tillgodoser uppdragsgivarens krav och förväntningar samt svarar mot myndigheters begäran.

För att uppnå detta skall:

  • Ungdomen sättas i centrum och dennes behov och förväntningar tillfredsställs.
  • Vård och behandling ska innehålla en hög och jämn kvalitet för att tillgodose det uppdrag som verksamheten har tilldelats.
  • Tydliga och mätbara mål ska vara vägledande i förbättringsarbetet.
  • Samtliga medarbetare engageras och ges rätt kompetens i det ständigt pågående förbättringsarbetet. Kvalitet är ett gemensamt ansvar för alla anställda hos oss.