Värdegrund och etiskt förhållningssätt

Vår värdegrund och etiska förhållningssätt 

Dessa regler bygger på fyra huvudprinciper.

      I.         Värdeprincipen  -människans värde är obetingat

    II.         Autonomiprincipen – rätten till självbestämmande

  III.         Godhetsprincipen – göra gott, förebygga och minska lidande

  IV.         Rättviseprincipen – allas lika rättigheter 

1.   Människovärdet är obetingat och konstant som inte kan graderas. Värdet är lika för vuxen som barn och varierar inte heller efter kön, klass, socialställning eller liknande. 

2.   Utifrån en helhetssyn på människan har hon rätt att med respekt bli bemött utifrån kön, etnicitet, religion, psykiska fysiska och sociala behov, och få dessa behov tillgodosedda. 

3.   Varje individ har rätt att fritt få uttrycka sin talan och föra fram sin åsikt utan att bli utsatt för hot, våld eller på något annat sätt bli ovärdigt och nedvärderande behandlad för sina åsikter. 

4.   Varje individ har rätt att utifrån den egna förmågan ha frihet till att agera och handla utifrån den egna viljan, under ansvar av att det inte blir på bekostnad av någon annans frihet och värde. 

5.   Under tiden i verksamhetens omsorg har varje individ rätt att få den hjälp och vård utifrån individens behov och fria vilja, som gagnar till att stärka, förebygga och stödja en möjlighet till en positiv livsförändring. 

6.   Varje individ i verksamheten har ett ansvar i att respektera och inte kränka någons frihet till utryck och deltagande i behandlingen, som inte på något sätt kränker någon annans rättigheter eller friheter. 

Värdegrundsbaserat förhållningssätt i vård och behandlingsarbetet

I verksamheten strävar vi med att möta alla utifrån varje individs egenvärde och med respekt inför dennes integritet som individ. 
”så som jag själv önskar bli bemött ska jag bemöta andra”. 

Därför visar vi inom vårt behandlingshem

KAMRATSKAP - genom att:                       - hjälpa varandra – våga be om hjälp
                - vara en bra kompis
                - visa öppenhet och ärlighet mot varandra
                - låta alla vara med i gemenskapen
                - vid funderingar – gå direkt till den det berör 

HÄNSYN - genom att                                   - visa att alla är lika mycket värda
                - respektera att vi är olika och värna om varandra
                - hjälpas åt att få lugn och ro när vi arbetar
                - säga förlåt och förlåta
                - använda ett vårdat språk
                - lösa konflikter utan våld
                - visa tilltro till varandra och utgå från att var och en gör sitt bästa 

ANSVAR - genom att                                  - vara rädda om vår miljö på vårt behandlingshem
                - hålla ordning
                - tumma inte på skrivna regler
                - vara rädd om alla saker
                - ta ansvar för vårt eget arbete
                - passa tider 

 

Genom att tillämpa Kamratskap – Hänsyn – Ansvar

så blir mitt förhållningssätt till:

ELEVER/KLIENTER:                                   - att alltid möta dem med respekt och ärlighet, och att försöka vara ett gott föredöme i varje situation 

FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE:         - att se dem som min viktigaste samarbetspartner och sträva efter att skapa en förtroendefull relation där de                   ser mig som en tillgång för deras barn. 

PLACERARE/SOCIALTJÄNSTEN:              - att de blir bemötta med en professionell attityd och upplever mig lätt att samarbeta med - såväl som flexibel i                   problemlösningar för elevens/klientens bästa. 

MEDARBETARE:                                          - att möta varje medarbetare med omtanke, ärlighet och respekt, och att se alla som en del av helheten.
                  - att prata med dem och inte om dem 

ANDRA AKTÖRER:                                      - att se dem som samarbetspartners och inte som konkurrenter eftersom det handlar om våra                   elevers/klienter utveckling och framsteg. 

RYKTE:                                                          - att inse och vara medveten om att verksamhetens goda rykte är vår överlevnad. 

EKONOMI:                                                    - att jag är medveten om att verksamhetens ekonomi och vikten av varje medarbetares bidrag till en sund                    ekonomi 

TILLGÅNGAR:                                               - att vårda behandlingshemmets tillgångar väl eftersom dessa är en förutsättning för att kunna göra ett gott                    behandlingsarbete. 

MILJÖ:                                                       -     att jag verkar för att bibehålla och utveckla en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö i verksamheten. 

MIG SJÄLV:                                                   - att hålla vad jag lovar och sträva efter att vara en god vuxen förebild för våra elever/klienter.
                  - att alltid sätta eleven/klienten i centrum vid all verksamhet.
                  - att bemöta alla som jag själv vill bli bemött.